French Polynesia
 


Grey Reef shark - Bora Bora


Black tip reef shark - Bora Bora
  

Eagle Rays - Bora Bora
 

Napoleon wrasse - Bora Bora
 

Clown Fish - Bora Bora
 

Goniobranchus Tritos / Bora Bora
 

Cowrie shell - Bora Bora


Christmas Tree Worm - Bora Bora
 
My personal rating:
 
Photos taken with: Canon Powershot G16